تنظیم مجدد همه گذرواژه ها در Elastix درست مثل بوت اول

تنظیم مجدد همه گذرواژه ها در Elastix درست مثل بوت اول